FAQ

NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

CZYM JEST TEN COACHING?

Zanim zaprosisz mnie do współpracy, jako Twego Coacha przy wprowadzaniu najistotniejszych zmian życiowych i realizacji swoich celów zapoznaj się proszę z tym działem. Ta strona pozwoli Ci zrozumieć czym jest coaching, jakie ma cele i założenia, czym różni się od innych form pomocy i rozwoju. Dzięki temu oszczędzimy sobie czas, rozwiejesz swe ewentualne obiekcje, wątpliwości i łatwiej będzie Ci podjąć najlepsza decyzję.

Czym tak naprawdę jest ten coaching?

Coaching to proces pomagania ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w najbardziej skuteczny sposób. Zadaniem coachingu jest tworzenie zmiany w Twoim dotychczasowym życiu, poprzez wspieranie mocnych stron i omijanie przeszkód, które uniemożliwiają Ci realizację zamierzonych celów.

Głównym celem tego procesu jest wzmacnianie Ciebie w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne wnioski i zasoby).

Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chcesz rozwijać.

Pomoże Ci w stawaniu się tym, kim chcesz i byciu najlepszym, jak to możliwe. Wydobędzie i wzmocni to, co w Tobie najlepsze.

Jest procesem opartym na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

Jest procesem szeroko rozwojowym, choć skoncentrowanym na konkretnych celach, które określa się na wstępie.

Jest procesem opartym o odkrycia w zgodzie z zasadą: „Coach zna pytania, Klient zna odpowiedzi”. Ja, jako Coach posługuję się wieloma narzędziami, lecz podstawowym sposobem komunikacji są pytania. Nie sugeruję rozwiązań i nie doradzam.

Jest procesem zaplanowanym i przemyślanym. Ma swój rytm, swój początek, środek i koniec – kolejność jest tu również ważna dla efektywności.

Jest procesem, który trwa i umiejscowiony jest w czasie. To bardzo istotne, ponieważ każdy efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w taki sposób, by powodować efektywność również w przyszłości. Trwa od kilku do kilkunastu spotkań 60-90 minutowych z dwu-tygodniową lub miesięczną przerwą pomiędzy każdym z nich.

Jest procesem mierzalnym. Efektywność Coachingu mierzy się na poziomie zachowań, a więc widzialnych zmian w działaniu Klienta.

Skupia się na Tobie i Twych wyjątkowych zasobach oraz indywidualnych ograniczeniach. To właśnie indywidualne podejście stwarza szczególne warunki dla zaistnienia trwałej i szybkiej zmiany.

Coaching jest inwestycją w stały i dalekosiężny rozwój.

CZYM RÓŻNI SIĘ COACHING OD MENTORINGU?

Mentoring to pewien poziom wieloetapowego coachingu. Zawiera w sobie coaching, doradztwo i szkolenie.

Coach zapewnia określoną, szczegółową informację zwrotną w celu udzielenia danej osobie pomocy w nauce i wzrastaniu.

Mentor pomaga ustalić, wyjaśnić lub wzmocnić kluczowe wartości i przekonania klienta tak, aby służyły jego nauce i wzrastaniu, często służąc osobistym przykładem. Mentor zajmuje się zarówno procesem wywoływania zmian w obszarze wartości i przekonań klienta, jak i służeniem za przewodnika, trenera zachowań i nauczyciela.

CZYM RÓŻNI SIĘ COACHING OD TERAPII?

Coaching jest zorientowany na przyszłość, na odkrywanie, czego klient potrzebuje, by działać efektywniej, w lepszym stanie, bardziej kreatywnie.

Terapia jest mocno skierowana na problem, na szukanie jego przyczyn, sposobów radzenia sobie z ograniczeniami, uwikłaniami, dysfunkcjami. W terapii sięga się do przeszłości, do negatywnych wzorców, do powodów, które leżą u podstaw tego, co jest.

W coachingu nacisk kładziemy na myślenie o przyszłości, na wyobrażanie sobie, jak to będzie, gdy już zrealizujemy cele, na wzmacnianie zachowań, sposobu myślenia i tożsamości wspierających osiąganie założonych celów. W coachingu rozwijamy mocne strony klienta, przeszłość wykorzystując jako pole doświadczeń, z których można się uczyć, w których można odkrywać swoje strategie radzenia sobie z wyzwaniami

W CZYM COACHING MOŻE CI POMÓC?

 • W świadomym życiu, a nie „dryfowaniu” (wiesz do jakiego portu chcesz dopłynąć);

 • Odkryciu swojej misji życiowej i zawodowej;

 • W uzyskaniu trwałej zmiany w wybranej przez Ciebie dziedzinie życia (w wyznaczeniu i osiągnięciu celu);

 • Odkryciu ograniczających Ciebie przekonań, blokujących osiągnięcie danego celu;

 • Zobaczeniu, jak cele, które sobie wyznaczasz wpłyną na Ciebie i otoczenie;

 • Lepszemu poznaniu samego siebie.

KIM JEST COACH?

 • Osobą, która towarzyszy Klientowi w procesie coachingowym, nie doradza, nie poucza, nie ocenia

 • Obowiązuje „zasada równych krzeseł”- Klient i Coach są sobie równi

 • Coach „czuwa” natomiast nad prawidłowym przebiegiem sesji, takim doborem pytań i zadań domowych, aby proces był jak najbardziej efektywny

 • Uważny na informację zwrotną od Klienta i empatyczny

JAK WYGLĄDA PROCES COACHINGOWY?

 • Sesja zerowa” – (bezpłatna), na której Klient poznaje zasady coachingu, Coacha

 • Jedna sesja trwa około 90 minut

 • Sesje odbywają się raz na tydzień lub na dwa tygodnie

 • Standardowo jeden proces składa się z 6-10 sesji

 • Spotkania osobiste, telefoniczne, bądź przez Internet

ROLE COACHA I KLIENTA W PROCESIE COACHINGOWYM

COACH

Ja odpowiedzialny jestem za:

 • prowadzenie procesu w sposób efektywny

 • trzymanie się meritum

 • pomoc w szybkim dochodzeniu do sedna

 • przypominanie o deklaracjach, bezstronność i nie ocenianie

 • zlecanie i sprawdzanie zadań na czas miedzy sesjami – czas coachingu to zarówno czas spotkań jak i wszystko co dzieje się między nimi – dlatego bardzo ważne jest, żeby klient był w procesie przez cały ten czas. Zadania proponowane klientowi przez coacha na czas pomiędzy sesjami pomagają we wprowadzaniu zmian oraz w podtrzymywaniu i rozwijaniu tego do czego klient doszedł podczas sesji coachingowej,

 • z jednej strony o dbanie o komfort obydwu stron, a z drugiej wykazywanie się odwagą, by wyjść poza strefę komfortu dla dobra klienta

 • odpowiednie dobieranie mocnych pytań coachingowych

 • odpowiednie podejście do klienta, pełne wiary w Ciebie i Twe zasoby

 • wybranie odpowiedniej formy sesji

 • utrzymywanie odpowiedniego poziomu energii

 • nieprzywiązywanie się do własnych interpretacji, bezstronność i brak osądu

 • słuchanie na najwyższym poziomie

Za sukcesem coachingu nie stoję bezpośrednio Ja – Coach, ale główny bohater tej formy rozwoju – czyli Ty – Klient. Dlatego tak ważne jest, abyś od początku był świadomy swojej odpowiedzialności i roli w procesie coachingu – coaching to nie działanie „na kliencie”, niezależne od niego, ale działanie „przez klienta” całkowicie od niego zależne.

KLIENT

Twoja odpowiedzialność w procesie coachingu to m.in.:

 • zdobywanie się na szczerość oraz odwagę

 • podążanie wybraną przez siebie ścieżką. Tak naprawdę to Ty prawie całkowicie odpowiedzialny jesteś za osiągnięcie głównego celu,

 • postępowanie zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas pierwszej i kolejnych sesji – realizowanie zadań pomiędzy sesjami, terminowe i zaangażowane uczestniczenie w sesjach itd.,

 • ustalenie celu głównego, celów pobocznych i sposobu dojścia do nich – Ja całym sobą pomagam Ci w tym, ale to Ty jesteś specjalistą w swoim życiu i to Ty jesteś osobą odpowiedzialną za wyznaczenie realnych i istotnych dla siebie celów i ustalenie w jaki sposób jesteś w stanie do nich dojść.

Jakie są efekty coachingu?

Coaching przynosi bardzo szeroką gamę korzyści i rezultatów w zależności od tego, jakie Klient ma potrzeby i oczekiwania oraz jakie cele w związku z tym sobie wyznaczy.

Przykładowe korzyści dla Klientów indywidualnych:

 • Określenie swoich celów i sposobów ich osiągania

 • Poprawa relacji z bliskimi i współpracownikami

 • Wzrost pewności siebie

 • Większa satysfakcja z życia prywatnego i zawodowego

 • Wzrost motywacji do działania i podejmowania nowych wyzwań

 • Odnalezienie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym

 • Wzrost samoświadomości, lepsze poznanie siebie

 • Odnalezienie swojego powołania, pasji, drogi życiowej

 • Zmiana wizerunku

 • Większa asertywność i pewność siebie

 • Umiejętność lepszej organizacji czasu

Przykładowe korzyści dla organizacji:

 • Większa motywacja pracowników

 • Poprawa kompetencji kluczowych pracowników

 • Poprawa relacji pomiędzy pracownikami

 • Poprawa relacji z pracownikami

 • Lepsza organizacja pracy i komunikacja w firmie

BADANIA EFEKTYWNOŚCI COACHINGU

Coaching jest obecnie obok IT drugą najszybciej rozwijającą się dziedziną na świecie. Międzynarodowe badania wskazują na bardzo wysoką skuteczność coachingu zarówno w przypadku Klientów indywidualnych jak i firm. Poniżej wyniki kilku przykładowych badań:

1. Z badania przeprowadzonego w 2008 roku przez firmę PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, wynika, że według Klientów, coaching najczęściej przynosi poprawę w takich obszarach jak: pewność siebie, związki międzyludzkie, umiejętności komunikacyjne, kompetencje interpersonalne, wydajność pracy, równowaga życia zawodowego i prywatnego, zdrowie, dobre samopoczucie, rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe, organizacja życia osobistego zarządzanie firmą, zarządzanie czasem , efektywność zespołów.

pewność siebie (80%)

związki (73%)

kompetencje komunikacyjne (72%)

kompetencje interpersonalne (71%)

wydajność w pracy (70%)

równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)

zdrowie, dobre samopoczucie (63%)

rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)

organizacja życia osobistego (61%)

zarządzanie firmą (61%)

zarządzanie czasem (57%)

efektywność zespołów (51%).

Aż 96% badanych klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Jaki jest zwrot z inwestycji w coaching?

Aż 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, a średnio wszystkie firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

2. W 2009 roku firma „A Better Perspective” przeprowadziła badanie na reprezentatywnej próbie 339 osób, które skorzystały lub/i były zleceniodawcami coachingu dla innych osób.
Jako główne indywidualne korzyści z coachingu, badani wskazywali:poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)

  • podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)

  • pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)

  • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)

  • rozwój samoświadomości (42%)

  • wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)

  • lepsze rozumienie roli i celów (37%)

  • korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

Główne korzyści z coachingu dla organizacji to:

  • pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%)

  • wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowania we własny rozwój (69%)

  • wzrost wydajności organizacji (69%)

  • podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)

  • wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)

  • ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%)

  • wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami(35%)

3. Kolejno 85% i 80% menadżerów w wielkiej Brytanii, wskazuje na zwiększenie motywacji oraz pobudzenie odpowiedzialności, jako główną wartość dla zespołu jaką daje coaching

4. „Według Chartered Institute of Personel & Development (CIPD) ponad 85% firm w Wielkiej Brytanii korzystało z coachingu jako wsparcia dla biznesu”.

ROI – Zwrot kosztów z inwestycji w coaching:

 1. Według informacji podanych przez Arthura Shirk’a z CTI „…Badania przeprowadzone przez Right Management Consultants z siedzibą w Philadelphii odkryły zwrot z inwestycji w dolarach amerykańskich wydanych na coaching menedżerski (executive coaching) prawie 600%. Menedżerowie zaangażowani w coaching odnotowali wzrost w efektywności, poprawieniu relacji z bezpośrednimi podwładnymi i kolegami oraz większą satysfakcję z pracy (Bolch 2001). Badania przeprowadzone przez Metrix Global na temat coachingu wśród firm z listy Fortune 500 odkryły 529% zwrotu z inwestycji z coachingu plus wiele niematerialnych korzyści…”

 2. W przypadku większości firm, które posiadały dane dotyczące ROI(wskaźnik zwrotu inwestycji), wskaźnik waha się pomiędzy 100% a 1000%. 86% firm zgłosiło co najmniej 100% zwrotu kosztów coachingu, a 47% z nich uzyskało 10-krotny zwrot z inwestycji. Mediana (wartość centralna) wyniosła 700%, czyli 7-krotny zwrot z inwestycji. źródło ICF Global Coaching Client Study

 3. Według badań Manchester Consulting Group, zarządy firmy z grupy Fortune 100 stwierdziły, że ROI z coachingu zastosowanego w ich firmach średnio sześciokrotnie przewyższył ich koszt.

 4. Badanie przeprowadzone przez International Personnel Management Association wskazało, że efektywność szkoleń połączonych z coachingiem była większa o 88% niż zastosowanie samych szkoleń.

 5. Manchester Consulting Inc. w latach 1996 – 2000 przeprowadził badania, które wykazały, że zwrot z inwestycji dla programów coachingowych skierowanych do najwyższej kadry był blisko sześć razy większy niż ich koszt.

 6. Z Badań przeprowadzonych przez Metrix Global LLC na firmach z pierwszej pięćsetki firm światowych wynika, że coaching rozwoju umiejętności przywódczych przyniósł 529% zwrotu z inwestycji.

 7. The Economic Times zaprezentował wyniki badań, wskazujące że dzięki coachingowi w firmach (na podstawie rankingu stu spółek zaprezentowanych przez magazyn Fortune) ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia programu szkoleniowego, w tym:

  • 77% poprawiają się relacje między pracownikami,

  • 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,

  • 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy

 8. Badanie przeprowadzone na 500 spółkach z branży telekomunikacyjnej (na podstawie listy magazynu Fortune), wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstw do 529%.

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ Z TOMKIEM