Coaching Kryzysowy

Znalezione obrazy dla zapytania crisis emotional

COACHING KRYZYSOWY

Czym jest kryzys?

Kryzys jest wynikiem trudności w osiąganiu celów życiowych, pokonywaniu przeszkód, które wydają Ci się nie do pokonania na drodze Twych typowych wyborów i zachowań.

Według psychologii kryzys definiowany jest również jako:

 • Utrata lub zachwianie równowagi emocjonalnej i życiowej;

 • Zablokowanie lub brak adekwatnych zasobów do zmagania się z trudnościami;

 • Moment zwrotny, krytyczny, przełomowy w egzystencji człowieka;

 • Zagrożenie dotychczasowego sensu życia i systemu wartości;

 • Zagrożenie koncepcji Ja i tożsamości.

Po czym poznasz, że możesz właśnie doświadczać kryzysu?

Istnieją pewne charakterystyczne objawy, mogące wskazywać na to, że zmagasz się z kryzysem:

 • Mierzysz się z trudną sytuacją, która wydaje Ci się nie do pokonania i stopniowo wyczerpuje ona twoje zasoby (siła, motywacja, wiara, determinacja, zdrowie, pieniądze, czas etc…);

 • Pomimo podjętych licznych prób nie udaje Ci się rozwiązać swoich problemów;

 • Wyzwanie, z jakim się zmagasz zaczyna negatywnie oddziaływać na pozostałe sfery twego życia i utrudnia Ci funkcjonowanie;

 • Czujesz, żę tracisz kontrolę nad swoim życiem;

 • Zdajesz sobie właśnie sprawę, że coraz bardziej potrzebujesz pomocy z zewnątrz.

Kolejne symptomy sygnalizujące stan kryzysowy objawiają się zwykle w czterech wymiarach:

Fizjologiczny rozstrojenie procesów fizjologicznych, objawy psychosomatyczne i fizjologiczne związane z lękiem;

Emocjonalny – przezywanie nasilonego lęku, obaw, uczucia szoku emocjonalnego, poczucie straty i pustki, odczuwanie złości, winy, krzywdy, wstydu i skrępowania;

Poznawczy – upośledzenie i załamanie zwykłej zdolności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;

Behawioralny – np: związany z zachowaniami, niezdolność do pełnienia zwykłych funkcji życiowych, trudności w opanowaniu własnych emocji, odsuwanie się od ludzi, lęk przed samotnością i gorączkowe poszukiwanie obecności innych, zwiększanie się zależności od otoczenia  etc.

Jak wygląda profesjonalne radzenie sobie z kryzysem?

Psychologia wyróżnia trzy podejścia do kryzysu i każde z nich ma swe sposoby na skuteczne wyjście z niego.

Podejście poznawcze

Kryzys jest wynikiem, nie danej sytuacji samej w sobie, a wyłącznie interpretacji i oceny, jaką nadaje osoba danemu zdarzeniu, jakiego doświadcza. Ten niewłaściwy sposób interpretacji może rodzić stan kryzysowy. Źródłem kryzysu jest w tym podejściu pozbawiona realizmu ocena wydarzeń krytycznych.

Wyjście z kryzysu – jest możliwe dzięki reinterpretacji wydarzenia oraz nadaniu mu nowego znaczenia w życiu klienta.

Podejście behawioralne

Kryzys jest wynikiem stosowania nieadekwatnych reakcji, zachowań i destrukcyjnych mechanizmów obronnych, które zostały wypracowane w trakcie życia klienta. Wynikiem stosowania takich strategii są przeciągające się stany transkryzysowe.

Wyjście z kryzysu – rozwiązanie kryzysu może nastąpić wówczas, gdy nieadaptacyjne strategie zostaną zastąpione nowymi zachowaniami przystosowawczymi. Klient ma za zadanie wdrożyć nowe strategie i eksperymentować.

Podejście interpersonalne

Podatność na doświadczanie kryzysu jest wynikiem niskiego poczucia własnej wartości. To sprawia, że takie osoby stają się bardziej podatne na stres i trudniej jest im rozwiązać sytuację kryzysową.

Wyjście z kryzysu – należy podnieść samoocenę osoby, wzmocnić jej poczucie własnej wartości, poczucie kontroli i sprawczości nad sobą i swoim własnym życiem oraz dawać jej pozytywne wzmocnienia (zauważać nawet najmniejsze pozytywy i informować ja o tym).

Jak wygląda moja pomoc w sytuacji kryzysowej?

Tak więc moje wsparcie jako Coacha Kryzysowego polega na pomocy w:

 1. Reinterpretacji sytuacji (poziom poznawczy).

 2. Zmianie zachowań i zastosowaniu nowych strategii (poziom behawioralny).

 3. Podwyższeniu poczucia własnej wartości, samooceny (poziom interpersonalny).

 Czym jest Coaching Kryzysowy?

Jest to indywidualna forma pomocy, której celem jest wsparcie Cię w odzyskaniu równowagi, harmonii, wewnętrznego spokoju, energii oraz mocy, utraconych w wyniku problemów, trudności i kryzysów emocjonalnych jakich doświadczasz.

Coaching kryzysowy jest procesem dwu fazowym:

Faza Pierwsza –  Elementy Interwencji Kryzysowej – Odzyskiwanie zasobów (bo aby osiągać jakiekolwiek cele najpierw musisz mieć na to siły). Pomoc koncentruje się zatem na powrocie do równowagi, odzyskaniu energii i mocy.

Faza Druga – Coaching – Wspieranie i towarzyszenie w określaniu nowej wizji, celu dla siebie, znalezieniu optymalnych rozwiązań, rozwoju siebie i pozytywnego wykorzystywania własnych doświadczeń.

Etapy pracy w Coachingu Kryzysowym

Etap I – Pomagam powrócić do wewnętrznej równowagi, harmonii, spokoju ;

Etap II – Pomagam w odzyskaniu mocy, energii i siły;

Etap III – Wspieram w odzyskaniu dostępu do zasobów i poradzeniu sobie z destrukcyjnymi emocjami;

Etap IV – Z moją pomocą dokonujesz reinterpretacji zdarzenia/sytuacji, nadajesz jej nowego znaczenia i uczysz się zrozumienie jej w nowy sposób;

Etap V – Uczę Ciebie nowych strategii/nawyków, które mają pomóc w poradzeniu sobie z trudnością;

Etap VI – Wyznaczamy nowe cele i rozwojową wizję;

Etap VII – Wypracowujesz strategię osiągania celu w sposób optymalny

Co jest finalnym efektem coachingu kryzysowego?

 • W bezpiecznym środowisku i przy moim wsparciu nauczysz się skutecznych strategii zaradczych, które pomogą Ci pokonać sytuację kryzysową.

 • Odzyskasz dobre samopoczucie, wolność emocjonalną, dostęp do swoich zasobów oraz kontrolę nad sytuacją.

 • Wzrośnie twoja samoświadomość.

 • Wyznaczysz sobie konkretne cele i opracujesz konkretne kroki do ich realizacji.

 • Pokonasz kryzys i staniesz ponownie na nogi, jako ktoś silniejszy, mądrzejszy i bogatszy o nowe cenne doświadczenia.

Kim są moi klienci i w czym im pomagam?

Mam kompetencje i uprawnienia do pracy z osobami w kryzysie lekkim i średnim. W przypadku zdiagnozowania u Ciebie kryzysu silnego przekierowuję Cię do adekwatnych zaufanych ekspertów. Kryzysami silnymi zajmują się interwenci kryzysowi i psychoterapeuci.

Jako Coach Kryzysowy

a) Pomagam osobom, które dotyka kryzys rozwojowy – przełomu połowy życia (kryzys wieku średniego) w jak najlepszym poradzeniu sobie z nim i wprowadzeniu pożądanych zmian.
b) Wspieram osoby przeżywające kryzysy egzystencjalne odnaleźć sens, stworzyć na nowo zaktualizowany system i hierarchię wartości oraz odkryć i realizować swoją misję życiową i zawodową.
c) Służę pomocą w pokonaniu trudności, kryzysów związanych z obszarem kariery zawodowej. Efektem mojej pracy jest wzrost satysfakcji i samorealizacji, równowaga między życiem prywatnym i zawodowym, wzrost sukcesów ,energii i motywacji w pracy.

d) Daję wsparcie w przypadku kryzysu u podłoża którego leży chroniczny stres (długotrwale oddziałujące stresory, lub różnorodne sytuacje kryzysowe które zaczynają nakładać się na siebie)

e) Pomagam osobom zmagającym się z kryzysem związanym z wypaleniem zawodowym, utratą pracy lub chęcią dokonania zmian zawodowych

f) Kryzys w relacjach/związku/rodzinie (np. rozstanie, konflikt, chęć znalezienia partnera, rozwód)

W mojej pracy z klientami najczęściej spotykam się z następującymi kryzysami:

 • Kryzys będący wynikiem konfliktu

 • Kryzys wynikający z wypalenia zawodowego

 • Kryzys w wyniku przeżywania chronicznego stresu i napięcia

 • Kryzys w sytuacji mobbingu

 • Kryzys w relacji/związku (np. Rozwód)

 • Kryzys w przypadku żalu po stracie (np. śmierć osoby bliskiej, rozstanie, przeprowadzka, utrata majątku)

 • Kryzys w wyniku nagłej utraty pracy

 • Kryzys związany z przełomem połowy życia

Jeśli zauważasz u siebie, któreś z powyższych, niepokojących objawów i podejrzewasz, że możesz być w kryzysie koniecznie umów się ze mną na pierwszą diagnostyczną sesję kryzysową?

Diagnostyczna Pierwsza Sesja Kryzysowa

Korzyści dla Ciebie:

 • Opowiesz mi o swojej trudności, kryzysie w bezpiecznych warunkach. Dzięki temu doznasz ulgi emocjonalnej;

 • Będziesz wysłuchany, zrozumiany i otoczony opieką. Poczujesz, że możesz mi zaufać;

 • Zyskasz nadzieję na to, że będziesz w stanie poprawić swoją sytuację;

 • Wstępnie określisz swój cel, czyli zdefiniujesz, co pozytywnego chcesz w zamian problemowej sytuacji;

 • Dostaniesz ode mnie konkretną wiedzę, na temat tego, co i dlaczego się aktualnie z tobą dzieje oraz co z tym ewentualnie możesz dalej zrobić (psychoedukacja).

Co mi da nasza Diagnostyczna Pierwsza Sesja Kryzysowa:

 • Zobaczę problem z twojej perspektywy (subiektywna ocena sytuacji kryzysowej oczami klienta);

 • Zdefiniuję problem z punktu widzenia coacha kryzysowego (obiektywne zdefiniowanie kryzysu);

 • Będę mieć szansę ocenić natężenie kryzysu na różnych poziomach oraz określić twoją stabilność emocjonalną i zdolność do działania;

 • Będę mieć możliwość dania Ci poczucia, że jesteś przeze mnie zrozumiany oraz wytłumaczenia Ci, co się z tobą dzieje i dlaczego (psychoedukacja);

 • Podejmę decyzję odnośnie mojej woli pracy z tobą. Jeśli stwierdzę, że potrzebujesz na chwilę obecną innego wsparcia, to będę mógł polecić Ci innego specjalistę i z nim umówić. Jeśli jednak zdecyduję się na pracę z tobą, to przedstawię Ci wizję naszej współpracy i dalszych kroków.

Serdecznie zapraszam do kontaktu!

mail: coachingdlaciebie@wp.pl

Poniżej masz linki do ankiet. Pobierz je, wypełnij i odeślij na mego maila.

Czy coaching jest dla Ciebie

Ankieta Pre-coachingowa

Tomasz Kołdrowski – Master Life&Career Coach, Coach Kryzysowy