Istota Coachingu

dla-kogo

 

CZYM JEST TEN COACHING?

DEFINICJE COACHINGU wg ICC oraz ICF

Coaching jest procesem pomagania ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w najbardziej skuteczny sposób.
Zadaniem coachingu tworzenie zmiany w dotychczasowym życiu coachowanego (klienta) poprzez jest wspieranie jego mocnych stron i omijanie przeszkód, które uniemożliwiają mu realizację zamierzonych celów.

Coaching jest PROCESEM. Głównym celem tego procesu jest wzmacnianie Klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne wnioski i zasoby).

Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym, jak to możliwe. Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze.

Jest procesem opartym na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. To bardzo ważne, ponieważ zmiana wymaga wcześniejszych wglądów, a wglądy dzieją się jedynie w atmosferze obopólnego zaufania Klienta i coacha.

Jest procesem szeroko rozwojowym, choć skoncentrowanym na konkretnych celach, które określa się na wstępie. Zleceniodawca i sam zainteresowany przygotowują wstępne cele na proces lub cele wynikowe.

Jest procesem opartym o odkrycia w zgodzie z zasadą: „Coach zna pytania, Klient zna odpowiedzi”. Coach posługuje się wieloma narzędziami, lecz podstawowym sposobem komunikacji są pytania. Niedopuszczalne jest sugerowanie rozwiązań, doradzanie, konsultacje i inne przejawy pokrewnych dziedzin.

Jest procesem zaplanowanym i przemyślanym. Ma swój rytm, swój początek, środek i koniec – kolejność jest tu również ważna dla efektywności.

Jest procesem, który trwa i umiejscowiony jest w czasie. To bardzo istotne, ponieważ każdy efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w taki sposób, by powodować efektywność również w przyszłości. Trwa od kilku do kilkunastu spotkań 60-90 minutowych z dwu-tygodniową lub miesięczną przerwą pomiędzy każdym z nich.

Jest procesem mierzalnym. Efektywność Coachingu mierzy się na poziomie zachowań, a więc widzialnych zmian w działaniu Klienta.

Skupia się na konkretnej Osobie, jej wyjątkowych zasobach oraz indywidualnych ograniczeniach. Indywidualne podejście stwarza szczególne warunki dla zaistnienia trwałej i szybkiej zmiany.

Coaching jest inwestycją w stały i dalekosiężny rozwój.

Jest procesem mierzalnym. Efektywność Coachingu mierzy się na poziomie zachowań, a więc widzialnych zmian w działaniu Klienta.

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA COACHINGU?

Podstawy, na których opiera się relacja między choachem a klientem to:

 • słuchanie: coach słucha klienta na głębokim poziomie, dostrzegając nie tylko treść słów klienta ale przede wszystkim wszystkie niewerbalne sygnały płynące z jego postawy i zachowania. Dzięki temu widzi spójność/niespójność klienta, osłabiające go przekonania i wartości, które ten powinien honorować aby skutecznie realizować zamierzone cele.
 • nieocenianie: wszystko, co mówi klient jest jego prawdą. Postępowanie klienta nie jest ani dobre ani złe – jest takie jakie jest, i może albo wspierać osiąganie przez niego zamierzonych celów albo je osłabiać. Rolą coacha jest uszanowanie tej prawdy i ukazanie jej klientowi, aby ten na jej podstawie dokonał zmiany najbardziej pożądanej dla swojego rozwoju
 • ciekawość: aby coach mógł pomóc klientowi powinien popatrzeć na świat jego oczyma, zobaczyć jak wygląda świat z perspektywy klienta. Ciekawość skłania coacha do zadawania pytań, podważania oczywistych dla klienta prawd, kwestionowania jego założeń i pokazywania klientowi tego, czego sam, uwięziony w swoich przyzwyczajeniach i przekonaniach, nie widzi. Niczym nieskrępowana ciekawość dziecka, zdziwienie i akceptacja sytuacji klienta przez coacha, pozwala klientowi dostrzec jego własne nawyki i przekonania, i zmienić je w takim tempie i z takim zaangażowaniem, jakie odpowiadają samemu klientowi.
 • realizowanie celów klienta: to klient wie, co i dlaczego chce zmienić. Zadaniem coacha jest wsparcie klienta w szukaniu rozwiązań, poszerzaniu perspektywy i zwiększaniu ilości dostępnych dla klienta zachowań. Klient wybiera cele, coach pomaga mu je realizować. Może okazać się, że klient kilkukrotnie zmienia cele zanim dojdzie do tego, który naprawdę jest dla niego ważny. Coach ma towarzyszyć klientowi na drodze zmiany, ale nie tworzyć tej drogi dla niego.
 • wyciąganie wniosków/uczenie się: głównym celem coachingu jest rozwój klienta, uczenie się przez niego nowych rzeczy, nowych zachowań. Coach ma wspierać klienta w jego procesie zmiany. Każde potknięcie i zwątpienie klienta, każda (w jego ocenie) porażka jest ważną dla niego lekcją. Definicję błędu i porażki zastępuje w coachingu informacja zwrotna. Efektem każdego działania jest adekwatna do tego działania informacja zwrotna, którą klient uzyskuje od innych ludzi.
 • intuicja: bardzo ważną umiejętnością coacha jest korzystanie z intuicji. Pełne skupienie na osobie klienta wyzwala intuicję coacha. Często niewerbalne zachowanie klienta mówi o jego sytuacji więcej niż słowa. Intuicja pomaga coachowi wychwycić ten subtelny przekaz i spożytkować go w procesie coachingu.

CZYM RÓŻNI SIĘ COACHING OD MENTORINGU?

Mentoring to pewien poziom wieloetapowego coachingu. Coach zapewnia określoną, szczegółową informację zwrotną w celu udzielenia danej osobie pomocy w nauce i wzrastaniu. Mentor pomaga ustalić, wyjaśnić lub wzmocnić kluczowe wartości i przekonania klienta tak, aby służyły jego nauce i wzrastaniu, często służąc osobistym przykładem. Mentor zajmuje się zarówno procesem wywoływania zmian w obszarze wartości i przekonań klienta, jak i służeniem za przewodnika, trenera zachowań i nauczyciela.

CZYM RÓŻNI SIĘ COACHING OD TERAPII?

Coaching jest zorientowany na przyszłość, na odkrywanie, czego klient potrzebuje, by działać efektywniej, w lepszym stanie, bardziej kreatywnie. Terapia jest mocno skierowana na problem, na szukanie jego przyczyn, sposobów radzenia sobie z ograniczeniami, uwikłaniami, dysfunkcjami. W terapii sięga się do przeszłości, do negatywnych wzorców, do powodów, które leżą u podstaw tego, co jest.  W coachingu nacisk kładziemy na myślenie o przyszłości, na wyobrażanie sobie, jak to będzie, gdy już zrealizujemy cele, na wzmacnianie zachowań, sposobu myślenia i tożsamości wspierających osiąganie założonych celów. W coachingu rozwijamy mocne strony klienta, przeszłość wykorzystując jako pole doświadczeń, z których można się uczyć, w których można odkrywać swoje strategie radzenia sobie z wyzwaniami

W CZYM COACHING MOŻE CI POMÓC?

 • W świadomym życiu, a nie „dryfowaniu” (wiem, do jakiego portu chcę dopłynąć);
 • Odkryciu swojej misji życiowej i zawodowej;
 • W uzyskaniu trwałej zmiany w wybranej przez Ciebie dziedzinie życia (w wyznaczeniu i osiągnięciu celu);
 • Odkryciu ograniczających Ciebie przekonań, blokujących osiągnięcie danego celu;
 • Zobaczeniu, jak cele, które sobie wyznaczasz wpłyną na Ciebie i otoczenie;
 • Lepszemu poznaniu samego siebie.

KIM JEST COACH?

 • Osobą, która towarzyszy Klientowi w procesie coachingowym, nie doradza, nie poucza, nie ocenia
 • Obowiązuje „zasada równych krzeseł”- Klient i Coach są sobie równi
 • Coach „czuwa” natomiast nad prawidłowym przebiegiem sesji, takim doborem pytań i zadań domowych, aby proces był jak najbardziej efektywny
 • Uważny na informację zwrotną od Klienta i empatyczny

experiencia-como-coachee

JAK WYGLĄDA PROCES COACHINGOWY?

 • „Sesja zerowa” – (bezpłatna), na której Klient poznaje zasady coachingu, Coacha
 • Jedna sesja trwa około 90 minut
 • Sesje odbywają się raz na dwa tygodnie
 • Standardowo jeden proces składa się z 6-8 sesji
 • Spotkania osobiste, telefoniczne, bądź przez Internet

ROLE COACHA I KLIENTA W PROCESIE COACHINGOWYM

COACH

Coach odpowiedzialny jest m.in. za:

 • prowadzenie procesu w sposób efektywny – cel ten może być realizowany przez coacha różnymi sposobami w zależności od sytuacji,
 • trzymanie się meritum – czyli zauważanie kiedy sesja odbiega od celu wyznaczonego przez klienta i nie jest to dla niego wnoszące (jednocześnie coach musi ocenić kiedy odbieganie od tematu jest wnoszące dla klienta i warte uwagi – wtedy świadomie może podążać za klientem),
 • pomoc w szybkim dochodzeniu do sedna – rolą coacha jest umiejętne zadawanie pytać i stosowanie narzędzi coachingowych, aby klient jak najefektywniej kroczył w wybranym przez siebie kierunku,
 • przypominanie o deklaracjach – coach powinien motywować i konfrontować klienta z jego własnymi deklaracjami, pamiętając przy tym, aby zachować bezstronność i nie oceniać klienta, nawet jeśli nie realizuje on swoich deklaracji,
 • zlecanie i sprawdzanie zadań na czas miedzy sesjami – czas coachingu to zarówno czas spotkań jak i wszystko co dzieje się między nimi – dlatego bardzo ważne jest, żeby klient był w procesie przez cały ten czas. Zadania proponowane klientowi przez coacha na czas pomiędzy sesjami pomagają we wprowadzaniu zmian oraz w podtrzymywaniu i rozwijaniu tego do czego klient doszedł podczas sesji coachingowej,
 • z jednej strony o dbanie o komfort obydwu stron, a z drugiej wykazywanie się odwagą, by wyjść poza strefę komfortu dla dobra klienta – coach powinien zadbać o jak najlepsze samopoczucie klienta poprzez nawiązanie i utrzymanie odpowiedniej relacji – opartej na wspólnych wartościach takich jak szczerość i szacunek. Jednocześnie coach powinien wiedzieć, że czasami większą korzyścią dla klienta będzie chwilowe przesunięcie całego procesu poza strefę komfortu,
 • odpowiednie dobieranie pytań – to coach odpowiedzialny jest za proces coachingu co przekłada się na odpowiednie używanie narzędzi coachingowych, w tym tzw. mocnych pytań coachingowych (czyli takich, które zapoczątkują lub bezpośrednio powodują dużą zmianę u klienta lub dają mu znaczący wgląd w proces lub samego siebie),
 • odpowiednie podejście do klienta – empatyczne, pełna zaangażowania i wiary. Mimo różnych przeciwności i problemów, na które napotyka klient, coach powinien być tą osobą, która zawsze i do końca zachowuje wiarę w klienta i jego zasoby,
 • wybranie odpowiedniej formy sesji – adekwatnej do klienta i jego potrzeb
 • utrzymywanie odpowiedniego poziomu energii – coach powinien być wyczulony na poziom zaangażowania i energii u klienta i samego siebie, by odpowiednio kierować sesją dla najlepszego efektu,
 • nieprzywiązywanie się do własnych interpretacji – jedną z istotnych kompetencji coach jest zachowanie całkowitej bezstronności i braku osądu w stosunku do klienta oraz umiejętność dystansu do swoich interpretacji odnośnie działań i wypowiedzi klienta,
 • słuchanie na „wysokim poziomie” – rozumiane jako zachowywanie uważności nie tylko na treść wypowiadaną przez klienta, ale także na sposób wypowiedzi, gesty, emocje i wszystko to, co jest pomiędzy słowami.

Za sukcesem coachingu nie stoi bezpośrednio coach, ale główny bohater tej formy rozwoju – czyli sam klient. Dlatego tak ważne jest, aby od początku był świadomy swojej odpowiedzialności i roli w procesie coachingu – coaching to nie działanie „na kliencie”, niezależne od niego, ale działanie „przez klienta” całkowicie od niego zależne.

KLIENT

Odpowiedzialność klienta w procesie coachingu to m.in.:

 • zdobywanie się na szczerość oraz odwagę – cała dynamika procesu bardzo często zależna jest od stopnia w jakim klient jest gotowy aby „otworzyć się” i dać z siebie jak najwięcej,
 • podążanie wybraną przez siebie ścieżką – to klient podejmuje decyzję o zmianie i sposobie w jaki do niej chce dojść i to on jest odpowiedzialny za podążanie nią i spełnianie swoich kolejnych deklaracji. Tak naprawę klient prawie całkowicie odpowiedzialny jest za osiągnięcie głównego celu,
 • postępowanie zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas pierwszej i kolejnych sesji – realizowanie zadań pomiędzy sesjami, terminowe i zaangażowane uczestniczenie w sesjach itd.,
 • ustalenie celu głównego, celów pobocznych i sposobu dojścia do nich – coach całym sobą pomaga w tym klientowi, ale to klient jest specjalistą w swoim życiu i to on jest osobą odpowiedzialną za wyznaczenie realnych i istotnych dla siebie celów i ustalenie w jaki sposób jest w stanie do nich dojść

Oczywiście w zależności od rodzaju coachingu i indywidualnych potrzeb klienta i coach mogą pojawić się dodatkowe role w procesie. Ich wyraźne i precyzyjne określenie zwiększa znacząco szanse na skuteczny coaching i wpływa na zadowolenie klienta oraz coacha.

Mam nadzieję, że artykuł dostarczył Ci wszelkich potrzebnych informacji na temat istoty coachingu, rozwiał jakiekolwiek wątpliwości i jesteś teraz w stanie stwierdzić, czy taka forma pracy na d wprowadzaniem fundamentalnych zmian życiowych i rozwojem osobistym jest tym czego szukasz.

Jeśli masz ochotę poczuć na żywo moc tej metody i zmierzyć się ze swymi największymi problemami, demonami, wyzwaniami, wprowadzić upragnione zmiany w życiu prywatnym i osobistym to czuj się swobodnie kontaktując się ze mną.

Umów się już dziś na pierwszą bezpłatną konsultację!

Serdecznie zapraszam Cię do współpracy

Tomasz Kołdrowski – Life&Career Coach, Trener, Konsultant

Wejdź w zakładkę KONTAKT i skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz bezpośrednio na maila.

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blogger.com
 • RSS
 • Twitter
 • Wykop

O Tomasz Kołdrowski

Tomasz Kołdrowski - Life&Career Coach, Konsultant, Diagnosta talentów. Prywatnie miłośnik samorozwoju, meloman, pasjonat turystyki górskiej i rowerowej. Poprzez merytoryczne artykuły, szkolenia, doradztwo i coaching pomagam moim klientom realizować cele życiowe, mądrze kształtować swoja karierę, znajdować balans między życiem prywatnym a zawodowym, inspiruję, motywuję, wspieram w odkryciu misji życiowej i w rozwoju potencjału osobistego. Jeśli szukasz profesjonalnego wsparcia w realizacji najważniejszych celów prywatnych i zawodowych oraz w przeprowadzaniu fundamentalnych zmian życiowych koniecznie skontaktuj się ze mną i umów się na bezpłatną konsultację. Forma - rozmowa na skype/tel lub na żywo ( Warszawa ) Czas - 60 minut Poznamy się, opowiesz mi o swojej sytuacji, problemach, trudnościach, wyzwaniach i marzeniach. Dokonam diagnozy Twojej sytuacji, pomogę Ci ustalić generalny cel rozwojowy i opracować plan działania. Poznasz mnie, moje podejście, metody i wspólnie pomyślimy nad wizją naszej potencjalnej współpracy. Napisz używając zakładki Kontakt lub bezpośrednio na maila: coachingdlaciebie( małpka ) wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Coaching i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *