COACHING

 CZYM JEST TEN COACHING?

Zanim zaprosisz mnie do współpracy, jako Twego Coacha przy wprowadzaniu najistotniejszych zmian życiowych i realizacji swoich celów zapoznaj się proszę z tym działem. Ta strona pozwoli Ci zrozumieć czym jest coaching, jakie ma cele i założenia, czym różni się od innych form pomocy i rozwoju. Dzięki temu oszczędzimy sobie czas, rozwiejesz swe ewentualne obiekcje, wątpliwości i łatwiej będzie Ci podjąć najlepsza decyzję.

Czym tak naprawdę jest ten coaching?

Coaching to proces pomagania ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w najbardziej skuteczny sposób. Zadaniem coachingu jest tworzenie zmiany w Twoim dotychczasowym życiu, poprzez wspieranie jego twych mocnych stron i omijanie przeszkód, które uniemożliwiają Ci realizację zamierzonych celów.

Głównym celem tego procesu jest wzmacnianie Ciebie w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne wnioski i zasoby).

Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chcesz rozwijać.

Pomoże Ci w stawaniu się tym, kim chcesz i byciu najlepszym, jak to możliwe. Wydobędzie i wzmocni to, co w Tobie najlepsze.

Jest procesem opartym na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

Jest procesem szeroko rozwojowym, choć skoncentrowanym na konkretnych celach, które określa się na wstępie.

Jest procesem opartym o odkrycia w zgodzie z zasadą: „Coach zna pytania, Klient zna odpowiedzi”. Ja, jako Coach posługuję się wieloma narzędziami, lecz podstawowym sposobem komunikacji są pytania. Nie sugeruję rozwiązań i nie doradzam.

Jest procesem zaplanowanym i przemyślanym. Ma swój rytm, swój początek, środek i koniec – kolejność jest tu również ważna dla efektywności.

Jest procesem, który trwa i umiejscowiony jest w czasie. To bardzo istotne, ponieważ każdy efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w taki sposób, by powodować efektywność również w przyszłości. Trwa od kilku do kilkunastu spotkań 60-90 minutowych z dwu-tygodniową lub miesięczną przerwą pomiędzy każdym z nich.

Jest procesem mierzalnym. Efektywność Coachingu mierzy się na poziomie zachowań, a więc widzialnych zmian w działaniu Klienta.

Skupia się na Tobie i Twych wyjątkowych zasobach oraz indywidualnych ograniczeniach. To właśnie indywidualne podejście stwarza szczególne warunki dla zaistnienia trwałej i szybkiej zmiany.

Coaching jest inwestycją w stały i dalekosiężny rozwój.

CZYM RÓŻNI SIĘ COACHING OD MENTORINGU?

Mentoring to pewien poziom wieloetapowego coachingu. Zawiera w sobie coaching, doradztwo i szkolenie.

Coach zapewnia określoną, szczegółową informację zwrotną w celu udzielenia danej osobie pomocy w nauce i wzrastaniu.

Mentor pomaga ustalić, wyjaśnić lub wzmocnić kluczowe wartości i przekonania klienta tak, aby służyły jego nauce i wzrastaniu, często służąc osobistym przykładem. Mentor zajmuje się zarówno procesem wywoływania zmian w obszarze wartości i przekonań klienta, jak i służeniem za przewodnika, trenera zachowań i nauczyciela.

CZYM RÓŻNI SIĘ COACHING OD TERAPII?

Coaching jest zorientowany na przyszłość, na odkrywanie, czego klient potrzebuje, by działać efektywniej, w lepszym stanie, bardziej kreatywnie.

Terapia jest mocno skierowana na problem, na szukanie jego przyczyn, sposobów radzenia sobie z ograniczeniami, uwikłaniami, dysfunkcjami. W terapii sięga się do przeszłości, do negatywnych wzorców, do powodów, które leżą u podstaw tego, co jest.

W coachingu nacisk kładziemy na myślenie o przyszłości, na wyobrażanie sobie, jak to będzie, gdy już zrealizujemy cele, na wzmacnianie zachowań, sposobu myślenia i tożsamości wspierających osiąganie założonych celów. W coachingu rozwijamy mocne strony klienta, przeszłość wykorzystując jako pole doświadczeń, z których można się uczyć, w których można odkrywać swoje strategie radzenia sobie z wyzwaniami

W CZYM COACHING MOŻE CI POMÓC?

 • W świadomym życiu, a nie „dryfowaniu” (wiesz do jakiego portu chcesz dopłynąć);
 • Odkryciu swojej misji życiowej i zawodowej;
 • W uzyskaniu trwałej zmiany w wybranej przez Ciebie dziedzinie życia (w wyznaczeniu i osiągnięciu celu);
 • Odkryciu ograniczających Ciebie przekonań, blokujących osiągnięcie danego celu;
 • Zobaczeniu, jak cele, które sobie wyznaczasz wpłyną na Ciebie i otoczenie;
 • Lepszemu poznaniu samego siebie.

KIM JEST COACH?

 • Osobą, która towarzyszy Klientowi w procesie coachingowym, nie doradza, nie poucza, nie ocenia
 • Obowiązuje „zasada równych krzeseł”- Klient i Coach są sobie równi
 • Coach „czuwa” natomiast nad prawidłowym przebiegiem sesji, takim doborem pytań i zadań domowych, aby proces był jak najbardziej efektywny
 • Uważny na informację zwrotną od Klienta i empatyczny

JAK WYGLĄDA PROCES COACHINGOWY?

 • „Sesja zerowa” – (bezpłatna), na której Klient poznaje zasady coachingu, Coacha
 • Jedna sesja trwa około 90 minut
 • Sesje odbywają się raz na tydzień lub na dwa tygodnie
 • Standardowo jeden proces składa się z 6-10 sesji
 • Spotkania osobiste, telefoniczne, bądź przez Internet

ROLE COACHA I KLIENTA W PROCESIE COACHINGOWYM

COACH

Ja odpowiedzialny jestem za:

 • prowadzenie procesu w sposób efektywny
 • trzymanie się meritum
 • pomoc w szybkim dochodzeniu do sedna
 • przypominanie o deklaracjach, bezstronność i nie ocenianie
 • zlecanie i sprawdzanie zadań na czas miedzy sesjami – czas coachingu to zarówno czas spotkań jak i wszystko co dzieje się między nimi – dlatego bardzo ważne jest, żeby klient był w procesie przez cały ten czas. Zadania proponowane klientowi przez coacha na czas pomiędzy sesjami pomagają we wprowadzaniu zmian oraz w podtrzymywaniu i rozwijaniu tego do czego klient doszedł podczas sesji coachingowej,
 • z jednej strony o dbanie o komfort obydwu stron, a z drugiej wykazywanie się odwagą, by wyjść poza strefę komfortu dla dobra klienta
 • odpowiednie dobieranie mocnych pytań coachingowych
 • odpowiednie podejście do klienta, pełne wiary w Ciebie i Twe zasoby
 • wybranie odpowiedniej formy sesji
 • utrzymywanie odpowiedniego poziomu energii
 • nieprzywiązywanie się do własnych interpretacji, bezstronność i brak osądu
 • słuchanie na najwyższym poziomie

Za sukcesem coachingu nie stoję bezpośrednio Ja – Coach, ale główny bohater tej formy rozwoju – czyli Ty – Klient. Dlatego tak ważne jest, abyś od początku był świadomy swojej odpowiedzialności i roli w procesie coachingu – coaching to nie działanie „na kliencie”, niezależne od niego, ale działanie „przez klienta” całkowicie od niego zależne.

KLIENT

Twoja odpowiedzialność w procesie coachingu to m.in.:

 • zdobywanie się na szczerość oraz odwagę
 • podążanie wybraną przez siebie ścieżką. Tak naprawdę to Ty prawie całkowicie odpowiedzialny jesteś za osiągnięcie głównego celu,
 • postępowanie zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas pierwszej i kolejnych sesji – realizowanie zadań pomiędzy sesjami, terminowe i zaangażowane uczestniczenie w sesjach itd.,
 • ustalenie celu głównego, celów pobocznych i sposobu dojścia do nich – Ja całym sobą pomagam Ci w tym, ale to Ty jesteś specjalistą w swoim życiu i to Ty jesteś osobą odpowiedzialną za wyznaczenie realnych i istotnych dla siebie celów i ustalenie w jaki sposób jesteś w stanie do nich dojść.

Jakie są efekty coachingu?

Coaching przynosi bardzo szeroką gamę korzyści i rezultatów w zależności od tego, jakie Klient ma potrzeby i oczekiwania oraz jakie cele w związku z tym sobie wyznaczy.

Przykładowe korzyści dla Klientów indywidualnych:

 • Określenie swoich celów i sposobów ich osiągania
 • Poprawa relacji z bliskimi i współpracownikami
 • Wzrost pewności siebie
 • Większa satysfakcja z życia prywatnego i zawodowego
 • Wzrost motywacji do działania i podejmowania nowych wyzwań
 • Odnalezienie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym
 • Wzrost samoświadomości, lepsze poznanie siebie
 • Odnalezienie swojego powołania, pasji, drogi życiowej
 • Zmiana wizerunku
 • Większa asertywność i pewność siebie
 • Umiejętność lepszej organizacji czasu

Przykładowe korzyści dla organizacji:

 • Większa motywacja pracowników
 • Poprawa kompetencji kluczowych pracowników
 • Poprawa relacji pomiędzy pracownikami
 • Poprawa relacji z pracownikami
 • Lepsza organizacja pracy i komunikacja w firmie

BADANIA EFEKTYWNOŚCI COACHINGU

Coaching jest obecnie obok IT drugą najszybciej rozwijającą się dziedziną na świecie. Międzynarodowe badania wskazują na bardzo wysoką skuteczność coachingu zarówno w przypadku Klientów indywidualnych jak i firm. Poniżej wyniki kilku przykładowych badań:

1. Z badania przeprowadzonego w 2008 roku przez firmę PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, wynika, że według Klientów, coaching najczęściej przynosi poprawę w takich obszarach jak: pewność siebie, związki międzyludzkie, umiejętności komunikacyjne, kompetencje interpersonalne, wydajność pracy, równowaga życia zawodowego i prywatnego, zdrowie, dobre samopoczucie, rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe, organizacja życia osobistego zarządzanie firmą, zarządzanie czasem , efektywność zespołów.

– pewność siebie (80%)

– związki (73%)

– kompetencje komunikacyjne (72%)

– kompetencje interpersonalne (71%)

– wydajność w pracy (70%)

– równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)

– zdrowie, dobre samopoczucie (63%)

– rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)

– organizacja życia osobistego (61%)

– zarządzanie firmą (61%)

– zarządzanie czasem (57%)

– efektywność zespołów (51%).

Aż 96% badanych klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Jaki jest zwrot z inwestycji w coaching?

Aż 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, a średnio wszystkie firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

2. W 2009 roku firma „A Better Perspective” przeprowadziła badanie na reprezentatywnej próbie 339 osób, które skorzystały lub/i były zleceniodawcami coachingu dla innych osób.
Jako główne indywidualne korzyści z coachingu, badani wskazywali:poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)

  • podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
  • pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
  • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
  • rozwój samoświadomości (42%)
  • wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
  • lepsze rozumienie roli i celów (37%)
  • korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

Główne korzyści z coachingu dla organizacji to:

  • pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%)
  • wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowania we własny rozwój (69%)
  • wzrost wydajności organizacji (69%)
  • podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)
  • wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)
  • ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%)
  • wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami(35%)

3. Kolejno 85% i 80% menadżerów w wielkiej Brytanii, wskazuje na zwiększenie motywacji oraz pobudzenie odpowiedzialności, jako główną wartość dla zespołu jaką daje coaching

4. „Według Chartered Institute of Personel & Development (CIPD) ponad 85% firm w Wielkiej Brytanii korzystało z coachingu jako wsparcia dla biznesu”.

ROI – Zwrot kosztów z inwestycji w coaching:

 1. Według informacji podanych przez Arthura Shirk’a z CTI „…Badania przeprowadzone przez Right Management Consultants z siedzibą w Philadelphii odkryły zwrot z inwestycji w dolarach amerykańskich wydanych na coaching menedżerski (executive coaching) prawie 600%. Menedżerowie zaangażowani w coaching odnotowali wzrost w efektywności, poprawieniu relacji z bezpośrednimi podwładnymi i kolegami oraz większą satysfakcję z pracy (Bolch 2001). Badania przeprowadzone przez Metrix Global na temat coachingu wśród firm z listy Fortune 500 odkryły 529% zwrotu z inwestycji z coachingu plus wiele niematerialnych korzyści…”
 2. W przypadku większości firm, które posiadały dane dotyczące ROI(wskaźnik zwrotu inwestycji), wskaźnik waha się pomiędzy 100% a 1000%. 86% firm zgłosiło co najmniej 100% zwrotu kosztów coachingu, a 47% z nich uzyskało 10-krotny zwrot z inwestycji. Mediana (wartość centralna) wyniosła 700%, czyli 7-krotny zwrot z inwestycji. źródło ICF Global Coaching Client Study
 3. Według badań Manchester Consulting Group, zarządy firmy z grupy Fortune 100 stwierdziły, że ROI z coachingu zastosowanego w ich firmach średnio sześciokrotnie przewyższył ich koszt.
 4. Badanie przeprowadzone przez International Personnel Management Association wskazało, że efektywność szkoleń połączonych z coachingiem była większa o 88% niż zastosowanie samych szkoleń.
 5. Manchester Consulting Inc. w latach 1996 – 2000 przeprowadził badania, które wykazały, że zwrot z inwestycji dla programów coachingowych skierowanych do najwyższej kadry był blisko sześć razy większy niż ich koszt.
 6. Z Badań przeprowadzonych przez Metrix Global LLC na firmach z pierwszej pięćsetki firm światowych wynika, że coaching rozwoju umiejętności przywódczych przyniósł 529% zwrotu z inwestycji.
 7. The Economic Times zaprezentował wyniki badań, wskazujące że dzięki coachingowi w firmach (na podstawie rankingu stu spółek zaprezentowanych przez magazyn Fortune) ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia programu szkoleniowego, w tym:
  • 77% poprawiają się relacje między pracownikami,
  • 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,
  • 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy
 8. Badanie przeprowadzone na 500 spółkach z branży telekomunikacyjnej (na podstawie listy magazynu Fortune), wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstw do 529%.

JAK PRACUJĘ?

Coaching prowadzę w kilku wersjach:

1. Coaching indywidualny ( 1 na 1)

2. Coaching grupowy ( Jednolita grupa pracuje tymi samymi metodami, równolegle i indywidualnie nad tymi samymi zagadnieniami. Ja pełnię rolę moderatora, instruktora, zarządzam procesem grupowym, pracuję bardziej warsztatowo, zachęcam do dzielenia się swymi odkryciami, czasem z jedną osobą wykonuję pokazową sesję i ćwiczenia, a potem każdy opierając się na wzorcu pracuje indywidualnie nad swoimi zagadnieniami).

3. Coaching zespołowy ( Pracuję, jako coach zewnętrzny z zespołami pracowniczymi nad celami organizacji, zespołu. Pełnię rolę moderatora, trenera, katalizatora zmiany, Ta forma ma charakter warsztatowy).

Pracuję z klientami w dwóch modelach:

1) spotkania na żywo ( tylko dla klientów z Warszawy – spotkania u Ciebie lub na mieście )

2) coaching online ( do wyboru mail, skype, telefon )

ETAPY PRACY COACHINGOWEJ

Sesja wstępna/konsultacja

Podczas pierwszej konsultacji poznajemy się, by stwierdzić czy chcemy ze sobą pracować, przedstawiam zasady pracy coachingowej ( forma coachingu, sposób kontaktu oraz częstotliwość spotkań), opisujesz mi problem z jakim do mnie przychodzisz, wypełniasz czasem ankietę, która mi odsyłasz przed pierwsza sesją.

Faktyczny Proces Pracy

KROK 1. TEMAT

Wybór tematu dyskusji/sesji.

KROK 2. GENERALNY CEL 

Uzgodnienie wymiernego celu/rezultatu coachingu ( ustalanie celu wg. SMART ).

KROK 3. REALIA

Ocena obecnej sytuacji, zasobów, możliwości, przeszkód, ograniczeń, blokad, warunków, czyli punktu startu w drodze do celu.

KROK 4. OPCJE

Odkrywanie możliwych opcji, rozwiązań, sposobów, generowanie skutecznych strategii, metod, generujących poczynienie postępów w podróży do celu.

KROK 5. WOLA/WDRAŻANIE

Stworzenie planu działania i realizacja. Na końcu ewaluacja celu, upewnienie się czy został on osiągnięty.

MOJE METODY I STANDARDY ETYCZNE

W mojej pracy kieruję się Wartościami, Standardami i Kodeksem Etycznym Coacha LINK i WARTOŚCI wg ICC, ICF – międzynarodowe organizacje, zrzeszenia coachów, ośrodki przyznające certyfikacje i akredytację.

UWAGA!!!

Zanim jednak umówimy się na pierwszą sesję, podeślę na maila formularze do wypełnienia i odesłania dla mnie:
a) Formularz ,, Czy coaching jest dla Ciebie”
b) Formularz ,, Przed pierwszą sesją”
c) Umowa coachingowa ( w niej będzie określony cel pracy, forma pracy, zadeklarowana ilość sesji, cena i sposób płatności etc…)

To da mi obraz Twej gotowości do zmian oraz pozwoli poznać Twe palące problemy, obszary życia osobistego czy zawodowego, nad którymi chcesz pracować. Dzięki ankiecie i zapoznawczej sesji będziemy wiedzieli, czy chcemy ze sobą pracować.

Ja zakładam wtedy Kartę klienta i Kartę Obserwacji Zmiany.

Po pierwszej sesji wysyłam na maila do wypełnienia i odesłania:
a) Formularz ,, Ewaluacja po sesji”
b) Formularz ,, Przygotowanie klienta do kolejnej sesji”

Na sam koniec procesu coachingowego wysyłam do wypełnienia do odesłania:
a) Formularz ,, Ewaluacja coachingu po procesie”

Po zakończonej pracy coachingowej poproszę o referencje w formie ( tekstowej, audio lub video ) oraz polecenie świadczonych przeze mnie usług bliskim osobom, które szukają wsparcia w procesie realizacji celów i wprowadzania istotnych zmian życiowych.

ILE TO KOSZTUJE?

W obu wersjach pierwsza zapoznawcza sesja/konsultacja ( 45-60 minut live/skype, 1 mail) jest darmowa.

Jak to będzie wyglądać?

 1. Opowiem Ci o mnie, metodach, standardach i warunkach współpracy.
 2. Przedstawisz mi swe cele, wyzwania, obiekcje i oczekiwania.
 3. Dokonamy diagnozy Twej obecnej sytuacji i ustalimy cele rozwojowe.
 4. Wspólnie podejmiemy decyzję, co do dalszej komercyjnej współpracy.

Ilość sesji uzależniona od charakteru problemu, tempa pracy i zaangażowania klienta.

Z reguły proces coachingowy w moim modelu pracy trwa średnio od 6-12 sesji w 1 lub 2 – tygodniowych odstępach. Między sesjami praca własna z zadaniami domowymi i raportowanie postępów. Na początku kolejnej sesji, podsumowanie postępów, pracy domowej, napotkanych trudności a następnie przejście do kolejnego etapu w drodze do celu.

Masz kilka tematów do przepracowania i potrzebujesz kilku spotkań?

Nie wiesz, czy Cię będzie na to stać i liczysz na jakiś Rabat?

Skorzystaj z Pakietów Coachingowych, jakie dla Ciebie specjalnie przygotowałem!!!

Cena jednostkowa będzie wtedy znacznie tańsza!

Skorzystaj z Mojej Kompleksowej Pomocy Coachingowej

Wybierz dla siebie odpowiedni pakiet 4, 8 lub 10 sesji

Coaching LIVE ( tylko dla osób z Warszawy, ilość miejsc ograniczona )
Cennik:
1 sesja ( 60-90 min) – 200 zł;

Pakiety ( oszczędzasz 10 % ):

4 sesje – 720 zł;

8 sesji – 1440 zł;

10 sesji – 1800 zł

Tele – Coaching ( tel, skype )
Cennik:
1 sesja ( 60 – 90 min )- 150 zł

Pakiety ( oszczędzasz 10% ):

4 sesje – 540 zł;

8 sesji – 1080 zł;

10 sesji – 1350 zł

Mail Coaching
Cennik:
1 mail od Ciebie i mój feedback- 50 zł
Pakiety ( oszczędzasz 10% ):

4 maile – 180 zł;

8 maili – 360 zł;

10 maili – 450 zł

Mix Coaching:

3 sesje tel/skype ( 450 zł ) + 3 maile ( 150 zł )= Razem 600 zł

FORMA PŁATNOŚCI

W przypadku sesji na żywo, płatność gotówką z góry za cały proces lub abonament miesięczny. Coachingu online ( tel, skype, gg, mail) płatne przelewem z góry, za cały pakiet.

POUFNOŚĆ

Dane personalne Klienta, temat, przebieg i notatki są objęte pełną poufnością. Za Twoją pisemną zgodą, dla celów ewaluacyjnych, rozwojowych i superwizyjnych moje notatki mogą być wykorzystane, sesje mogą być nagrywane ( dyktafon, kamera) z pełnym zachowaniem anonimowości.

Po zakończonym procesie coachingowym mile widziany konstruktywny feedback w postaci ( maila, komentarza na blogu, testymoniale etc…). Każda tego typu informacja zwrotna, zarówno pozytywna, neutralna jak i negatywna będzie dla mnie niezwykle cenna, gdyż może pełnić funkcję rozwojową, korygującą bym stale podnosił standard mojej pracy. Każda pozytywna opinia i polecenie mnie będzie dla mnie pełnić formę motywacyjną i marketingową.

KONTAKT

Aby zamówić coaching skontaktuj się ze mną przez FORMULARZ KONTAKTOWY dostępny na stronie lub napisz do mnie maila, wpisując w tytule ,, Coaching”.

mail: coachingdlaciebie@wp.pl

Nie znasz mnie i chcesz się przekonać czy warto podjąć ze mną współpracę nad realizacją Twoich celów osobistych i zawodowych?

Umów się na pierwszą Bezpłatną Konsultację ( 60 min ; live lub skype ).

Tomasz Kołdrowski – Life&Career Coach, Konsultant Kariery

 

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blogger.com
 • RSS
 • Twitter
 • Wykop